Ing. JAROSLAV MAŇOUŠEK

 

g e o d e t i c k é  p r á c e

 

O nás Nabízíme Ceník Kontakt

NABÍZÍME:

 

    Svým obchodním partnerům nabízíme služby v následujících oborech:

 

 OBOR INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE (IG)

·         zaměření digitálních účelových map

·         zaměření stávající polohopisné situace jako podklad pro projekt

·         zaměření vnitřních prostor budov

·         vytyčení obvodu staveniště

·         vytyčení prostorové polohy staveb

·         výškové vytyčení

·         zaměření a vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení  staveb (inženýrské sítě, komunikace, objekty,...)

·         zaměření a vyhodnocení podélných a příčných profilů

·         zaměření a výpočty kubatur

·         kontrolní měření (sedání a deformace, stanovení odchylek od projektu, ...)

 

 OBOR KATASTR NEMOVITOSTÍ (KN)

·         vytyčení hranic parcel

·         zaměření a vyhotovení geometrických plánů

·         vyhotovení geometrických plánů pro vklad věcného břemene

·         transformace a digitalizace rastrových mapových podkladů

 

 OSTATNÍ SLUŽBY

·         převod mezi nejběžnějšími CAD formáty

·         komunikace a získávání dat od správců inženýrských sítí

·         komunikace a spolupráce s katastrálními úřady

·         komunikace s vlastníky pozemků

 

 

 

 

 

 


http://www.jmgeo.cz, jmgeo@jmgeo.cz, manousek@jmgeo.cz

©Maňoušek 2010